OYENS & VAN EEGHEN

Privacyverklaring

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Via dit charter willen we u meer informatie geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

 

Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens!

Oyens & Van Eeghen N.V. (hierna: “Oyens & Van Eeghen”, “O&E” of “wij”) is een beleggingsonderneming gespecialiseerd in discretionair vermogensbeheer, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres te Apollo House, Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam.

 

O&E is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

 

Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u klant bent bij O&E, verwerken wij een aantal gegevens. Hierbij kan het onder andere gaan om:

   - uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum)

   - uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres)

   - financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, globale vermogenssituatie)

   - uw gezinssituatie (waaronder burgerlijke staat, gezinssamenstelling, relaties)

   - uw hobby’s

   - beelden van onze bewakingscamera’s en opnames van telefoongesprekken

   - publieke gegevens en gegevens die wij verkrijgen via derden (waaronder gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren of gegevens van externe bedrijven die we gebruiken om onze bestanden te vervolledigen).

 

In bepaalde gevallen bewaart O&E gegevens van de met u verbonden personen

(bijvoorbeeld van uw minderjarige kinderen wanneer u een rekening voor hen opent bij

onze instelling of van contactpersonen op uw rekening). Soms hebben wij geen rechtstreeks contact met deze personen. Wanneer u ons dergelijke informatie meedeelt, vragen we u hen daarover te informeren.

 

Tot slot kan O&E, ook wanneer u nog geen klant bij ons bent en onder bepaalde

voorwaarden, bepaalde gegevens bewaren.

 

Waarom verwerkt Oyens & Van Eeghen persoonsgegevens?

O&E verwerkt uw persoonsgegevens om u een adequate dienstverlening te kunnenverzekeren. Meer concreet verwerkt O&E uw gegevens:

   - om contact met u te kunnen opnemen

   - om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding, de MiFID II regelgeving of de regelgeving met betrekking tot beleggingsondernemingen)

   - om onze contracten correct te kunnen uitvoeren (onder meer wat betreft het beheer van uw rekeningen, estate planning of het doorgeven van transacties)

   - om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

   - om misbruik en fraude te voorkomen, te ontdekken en op te volgen

   - om statistieken op te maken en testen uit te voeren

   - voor commerciële prospectie of direct marketing, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. O&E gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen ). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Kunnen we uw gegevens doorgeven?

O&E zal uw gegevens niet verkopen aan derde partijen.

Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan Delen Private Bank NV, de aandeelhouder van O&E (“Delen Private Bank”), en andere vennootschappen die deel uitmaken van de Delen Group. Delen Private Bank kan deze gegevens onder meer gebruiken:

   - om een deel van de dienstverlening namens O&E uit te voeren (O&E maakt onder meer gebruik van de IT-systemen van Delen Private Bank, Delen Private Bank treedt op als bewaarder en transacties uit voor O&E)

   - om misbruiken en fraude te voorkomen

   - om statistieken op te maken en testen uit te voeren

   - in het kader van commerciële dienstverlening.

 

Verder kan O&E - in het kader van de outsourcing van bepaalde taken - gegevens doorgeven aan - zorgvuldig geselecteerde - derde partijen die in opdracht van O&E bepaalde gegevens verwerken. O&E doet hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens haar afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegevens. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.

 

Tot slot verplicht Nederlandse en internationale regelgeving O&E bepaalde gegevens van haar klanten mee te delen aan welomschreven instanties (waaronder de Autoriteit Financieel Toezicht). In dit kader benadrukken we dat discretie voor ons zeer belangrijk is en wij enkel ingaan op deze vragen wanneer die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling, een wettig belang of indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

In geval O&E beroep doet op derde verwerkers, kunnen gegevens terechtkomen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Wanneer de Europese Commissie dit land heeft erkend als een land met passend niveau van gegevensbescherming, kunnen we persoonsgegevens doorgeven.

 

In gevallen waar dit niet is gebeurd, kan O&E zich ofwel beroepen op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie (bijvoorbeeld bij een internationale betaling waarbij de doorgifte noodzakelijk is voor het uitvoeren van die betaling) ofwel de nodige waarborgen voorzien opdat uw gegevens afdoende worden beschermd (bijvoorbeeld door middel van het opnemen van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie of de gegevensbeschermingsautoriteit worden vastgesteld in de contracten met die derde partijen).

 

Uw rechten als individu

Met betrekking tot de persoonsgegevens die O&E verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht.

 

U kan uw gegevens inzien

U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inzien. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.

 

U kan uw gegevens laten verbeteren

In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.

 

U kan uw gegevens laten verwijderen

Indien u vermoedt dat O&E bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

 

U kan vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan O&E heeft verstrekt, bij ons op te vragen of aan ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij.

 

U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw

persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Oyens & Van Eeghen N.V., Apollo House, Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, ter attentie van de ‘Data Protection Officer’ of door een e-mail te zenden naar privacy@oyens.com.

 

Oyens & Van Eeghen behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen aan partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken.

 

Om uw identiteit te kunnen verifiëren kan O&E u o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart toe te sturen. Op die manier kan O&E er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent.

 

Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan O&E richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn - en uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek – behandeld en beantwoord.

 

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. O&E zal u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging.

 

Mocht de Data Protection Officer beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt hij of zij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld.

 

Indien u niet akkoord gaat met het standpunt van O&E kan u steeds een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.

 

U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie

Oyens & Van Eeghen kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.oyens.com. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen.

 

Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Vanzelfsprekend kunt u O&E contacteren indien u nog aanvullende vragen heeft.

 

Download onze privacyverklaring

 

Mei 2018